Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Nuus Kassasystemen B.V. en een opdrachtgever, waarop Nuus Kassasystemen B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk is afgewezen. Toepassing van de door de wederpartij van Nuus Kassasystemen B.V. ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Offertes
De door Nuus Kassasystemen B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, welke van overheidswege kunnen worden opgelegd, tenzij anders is aangegeven. Wijziging van arbeidslonen of in de kostprijzen van grondstoffen of materialen, voorzover die onmiddelijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed, respectievelijk gebruikt en die zich meer dan drie maanden na het aangaan van een overeenkomst voordoen, zullen door Nuus Kassasystemen B.V. mogen worden doorberekend, zonder enige verdere opslag. Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend, indien die bedoeling onmiskenbaar blijkt. In de overige gevallen gelden zij als vrijblijvende prijsindicatie.

3. Levering
De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijn zal Nuus Kassasystemen B.V. in overleg treden met de afnemer.

4. Betaling
1. Betaling dient te geschieden bij levering van de bij Nuus Kassasystemen B.V. bestelde zaken. Hiervan kan worden afgeweken indien uitdrukkelijk een andere betaalwijze is overgekomen. Indien een andere betaalwijze en termijn van betaling is gekozen is de opdrachtgever in verzuim wanneer de termijn van betaling wordt overschreden, de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden op het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Door Nuus Kassasystemen B.V. redelijkerwijs te maken kosten van invordering of rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de afnemer worden vergoed. Nuus Kassasystemen B.V. is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op 10% van het verschuldigde, met een minimum van € 125,00.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

5. Eigendomsovergang, verlening/overdracht rechten
Aan de afnemer afgeleverde zaken blijven eigendom van Nuus Kassasystemen B.V. en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan Nuus Kassasystemen B.V. voorbehouden, zolang de afnemer niet de volledige tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van de met Nuus Kassasystemen B.V. aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening in verband daarmee verschuldigd is. Niettemin zal de afnemer dergelijke zaken verder mogen verkopen, doch uitsluitend voorzover dat in het kader van de normale uitoefening van diens bedrijf gebruikelijk is.

6. Risico
Zaken zijn voor risico van Nuus Kassasystemen B.V. tot het ogenblik waarop zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de afnemer, of van de afnemer gebruikte hulppersonen, zijn gebracht.

7. Garantie en aansprakelijkheid
1. Voor tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtverhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn (daaronder begrepen eventuele onrechtmatige daad), aanvaardt Nuus Kassasystemen B.V. slechts een beperkte aansprakelijkheid en een garantieverplichting, als volgt:

a) De aansprakelijkheid voor tekortkomingen is beperkt, uit welke hoofde dan ook, tot maximaal de factuurwaarde van het geleverde, maar zij het met een maximum ter waarde van €1.250.000,00 per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen en slechts voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door schuld, te wijten aan Nuus Kassasystemen B.V. of aan personen voor wie de leverancier Nuus Kassasystemen B.V. verplicht is aansprakelijkheid te aanvaarden.

b) Door Nuus Kassasystemen B.V. beschikbaar gestelde zaken die, anders dan als gevolg van voor rekening van de afnemer komende oorzaken, gebrekkig in blijken te zijn, zullen door Nuus Kassasystemen B.V. kosteloos worden hersteld of vervangen. Wanneer door Nuus Kassasystemen B.V. geleverde diensten gebrekkig blijken te zijn, zal Nuus Kassasystemen B.V. de betreffende diensten alsnog deugdelijk uitvoeren. Nuus Kassasystemen B.V. wordt eigenaar van de vervangende onderdelen. Voor zover de gebrekkigheid van de beschikbare gestelde zaak of geleverde diensten daarin bestaat, dat daardoor inbreuk wordt gemaakt op enig recht van de intellectuele eigendom, kan Nuus Kassasystemen B.V. aan de onderhavige verplichting voldoen door opheffing van het betreffende bezwaar of (te zijner keuze) door terugname van de betreffende zaak of ongedaan making van de betreffende diensten tegen teruggave van wat wegens het beschikbaar stellen daarvan betaald is. De hiervoor sub a en sub b aangeduide verplichtingen gelden slechts wanneer de afnemer de betreffende tekortkoming of het betreffende gebrek binnen bekwame tijd na de ontdekking daarvan aan Nuus Kassasystemen B.V. ter kennis heeft gebracht. Tenzij anders overeengekomen eindigt de sub b aangeduide garantieverplichting zes maanden na de datum, waarop de zaak is afgeleverd.

2. Alle vergaande aanspraken van welke aard en van dan ook zijn uitgesloten. Nuus Kassasystemen B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

3. De afnemer zal geen rechten jegens Nuus Kassasystemen B.V. inroepen of geldend maken wanneer daardoor, in geval van lid 1 en 2 van dit artikel toepasselijk zijn, Nuus Kassasystemen B.V. verdergaande prestaties zou moeten leveren dan in dit artikel voorzien.

4. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts-)personen waarvan Nuus Kassasystemen B.V. zich in de rechtsverhouding jegens de afnemer bedient.

5. De afnemer vrijwaart Nuus Kassasystemen B.V. voor alle aanspraken van derden ter zake van de schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van de afnemer zou blijven, indien de betreffende derde de afnemer zou aanspreken.

8. Intellectuele eigendom
Nuus Kassasystemen B.V. neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien desondanks aan Nuus Kassasystemen B.V. verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal Nuus Kassasystemen B.V. onverminderd de in artikel 7 bepaalde grenzen, het geleverde tegen de creditering van de verwervingskosten terugnemen, of zorg dragen dat de afnemer het geleverde, of een gelijkwaardige andere zaak, ongestoord kan blijven gebruiken; alles mits de afnemer Nuus Kassasystemen B.V. tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van degene die rechten van intellectuele eigendom geldend maakt, op te komen.

9. Overmacht
Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie, zoals in de vorige zin bedoeld, langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben de partijen het recht om binnen 90 dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

10. Ontbinding
Mocht een van de partijen surseance van betaling aanvragen of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichting op te schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakomingen van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

11. Geschilbeslechting
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Nuus Kassasystemen B.V., in het gevalde rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Groningen. Nuus Kassystemen B.V. blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

2. De opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat Nuus Kassasystemen B.V. zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

12. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Nuus Kassasystemen B.V. en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

13. Wijziging van de voorwaarden
Nuus Kassasystemen B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden. Nuus Kassasystemen B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerd door de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen.